За контакти с езиков център Полиглот 02 981 59 45, 0879 039 860
Представи си, че откриеш вълшебната лампа на Аладин и от нея изскача всемогъщ дух. Искаш да ти изпълни всички желания, но уви не говориш арабски. Какво правиш?! Учиш чужди езици в Езиков център "Полиглот"!

Учебни системи – Английски език


NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY (A1) NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY (A1)
Учебникът е подходящ за начинаещи и хора със слаби познания по езика. Материалът е разработен в 9 урока, като всеки от тях е разделен на 4 части с фокус върху разнообразни граматични и лексикални структури, които дават на курсистите основните умения за справяне в ежедневни ситуации. В края на уроците има: секция за практически английски, в която се набляга на слушането и на упражнения, представящи разговорни и жаргонни фрази; насоки и примери за създаване на писмени текстове; както и преговорен раздел за затвърдяване на придобиете в урока знания и умения. Към учебника има и учебна тетрадка и диск с интерактивни упражнения, които улесняват усвояването на преподадения материал и дават възможност за самостоятелна подготовка.

Граматика:

 • Глаголът „съм“ – Verb „to be“
 • Притежателни местоимения – Pоssessive Pronouns
 • Определителен и неопределителен член – Articles
 • Сегашно просто време – Present Simple Tense
 • Притежателен падеж – Possessive Case
 • Наречия за честота – Adverbs of Frequency
 • Спомагателен глагол мога/не мога – Can/Can’t
 • Минало просто време – Past Simple Tense
 • Правилни и неправилни глаголи – Regular&Irregular Verbs
 • Сегашно продължително време – Present Continuous Tense
 • Има /за наличие/ – There is/are
 • Броими и неброими съществителни – Countable and Uncountable Nouns
 • Колко, няколко, николко – How many/some – any
 • Бъдещи конструкции – Futurity
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните – Comparative and superlative adjectives
 • Сегашно перфектно време – Present Perfect Tense

Лексикални теми:

 • Числа
 • Държави и националности
 • Предмети от ежедневието
 • Професии
 • Семейство
 • Дневен режим
 • Дати и часове
 • Глаголни фрази
 • Къщата
 • Градът
 • Храна

Материалът е разработен в 7 раздела, като всеки раздел съдържа 3 подраздела, практическа част и преговор.

NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE (A2)Езиков център Полиглот
Уроците са изградени около текстове, които карат учениците да говорят, като се поставя акцент върху често употребявана в ежедневието лексика. Преговаря се материалът от ниво А1, като се развива граматиката и се обогатява лексиката. Материалът е разпределен в 9 урока, всеки от които съдържа упражнения по граматика, лексика, четене и слушане с разбиране, произношение, разговорни умения, писане.

Граматика:

 • Сегашно просто, сегашно продължително и сегашно перфектно време (present simple, present continuous, present perfect)
 • Минало просто време (regular and irregular verbs), минало продължително и минало перфектно време (past continuous, past perfect)
 • Начини за изразяване на бъдеще време (намерения, предложения, предвиждания, планове)
 • Модални глаголи (задължение, съвет) -have to, must, may,might, should
 • Герундий и инфинитив
 • Условно наклонение (първи и втори тип)
 • Страдателен залог (passive voice/present and past simple)
 • Непряка реч (reported speech) – твърдения и въпроси
 • Изразяване на количество (much, many, a lot of, a little, a few, enough)
 • Фразеологични глаголи
 • Други конструкции (used to; so/neither + auxiliary + subject)
 • Материалът е разработен в 7 раздела, като всеки раздел съдържа 3 подраздела, практическа част и преговор.

NEW ENGLISH FILE INTERMEDIATE (B1) Езиков център Полиглот
Третата част от образователната система New English File дава възможност за плавно надграждане на граматика и лексика. Занимателните текстове и практическите ситуации съдържат специфични изрази от англоезичния свят – литература, култура, социално устройство и т.н. Упражненията за слушане в практическата част допринасят за по-пълноценно възприемане на автентична реч, а тематичните упражнения за говорене и писане – за развиване на конкретни комуникативни умения.

Граматика:

 • Съпоставяне на сегашно просто и сегашно продължително време
 • Съпоставяне на минало просто, минало продължително и минало перфектно време
 • Съпоставяне на минало просто и сегашно перфектно време
 • Въвеждане на сегашно перфектно продължително време
 • Начини за изразяване на бъдеще време
 • Сравнителни и превъзходни форми на прилагателните имена
 • Модални глаголи за задължение, заключение, способност и вероятност
 • Условни наклонения и клаузи за бъдеще време
 • Изразяване на количества
 • Непряка реч
 • Страдателен залог
 • Видове подчинени изречения
 • Въпросителни изречения с „нали“ и непреки въпроси

Материалът е разработен в 7 раздела, като всеки раздел съдържа 3 подраздела, практическа част и преговор.

NEW ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE (B2) Езиков център Полиглот
Учебникът съдържа 7 урока, всеки от които, разделен на три части. След всеки урок можете да намерите упражнения, представящи разговорни и жаргонни фрази; примерни текстове, както и насоки и полезни изрази при създаване на текстове от различен характер; преговорни упражнения за проследяване на придобитите знания и умения, заложени в съответния урок. В края на учебника има граматически обяснения, примери и упражнения, подредени в удобен за проследяване ред.

Граматика:

 • Сегашни перфектни времена
 • Употреба на прилагателни като съществителни имена и словоред на прилагателните
 • Разказвателни времена
 • Наречия
 • Страдателни структури
 • Бъдеще перфектно и продължително време
 • Условно наклонение
 • Модални глаголи
 • Глаголи на сетивата
 • Глаголни структури
 • Непряка реч
 • Определителен и неопределителен член
 • Неброими съществителни и съществителни имена в множествено число
 • Изразяване на количество
 • Подчинени изречения
 • Отделни упражнения с фразеологични глаголи

Лексика:

 • Характер
 • Здраве и лечение
 • Дрехи и мода
 • Престъпление и наказание
 • Времето
 • Чувства
 • Човешкото тяло
 • Музика
 • Медии
 • Града
 • Бизнес и реклама

Учебникът е в комплект с учебна тетрадка, даваща възможност да се затвърдят придобитите знания, както и интерактивен диск с допълнителни упражнения. Материалът е разработен в 7 раздела, като всеки раздел съдържа 3 подраздела, практическа част и преговор.

NEW ENGLISH FILE ADVANCED (C1)
Учебникът е в комплект с учебна тетрадка, даваща възможност да се затвърдят придобитите знания, както и интерактивен диск с допълнителни упражнения.
Материалът е разработен в 7 раздела, като всеки раздел съдържа 3 подраздела, практическа част и преговор.

За повече информация, може да се свържете с нас.