ЛИЧНИ ДАННИ
За лични данни се считат такива, които несъмнено могат да определят човек, т.е. да идентифицират самоличността му (например име и фамилия, адрес, ЕГН, идентификационен номер, номер на паспорт, номер на банкова карта и др.), както и всякакви други данни , чието неразрешено използване може да причини материални и морални щети на това лице. За обработка на лични данни се счита всеки акт или съвкупност от действия, извършени върху лични данни като събиране, съхраняване, организиране, актуализиране, адаптиране, извличане, инспектиране, разкриване, предаване (или по друг начин предоставяне) блокиране, изтриване или унищожаване и осъществяване на логически, математически и други операции с тези данни.

Eзиĸoв център „Полиглот” събира следните данни за извършване на редовни бизнес операции:
– Основни лични данни на лице: име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес и място на пребиваване. Тези лични данни се събират за целите на извършване на редовни дейности като записване в учебни дневници, издаване на договори, издаване на удостоверения, издаване на фактури, извършване на необходимата бизнес кореспонденция и др.
– Допълнителна информация за контакт на лицето: номер на телефон (стационарен, мобилен), имейл адрес, допълнителен адрес (местожителство и др.). Данните се използват за осъществяване на бизнес кореспонденция и за комуникация с промоционални цели (изпращане на “бюлетини”, информация за нови услуги / продукти, изпращане на рекламни материали и др.) с разрешение на лицето.
– Допълнителни основни данни: фамилно име, място на раждане, гражданство. Допълнителни основни данни се използват за попълване на регистрите за курсовете, както и при отпечатване на бизнес документи (например сертификат за завършен курс)
– Информация за банковата сметка. Данните се използват за извършване на финансови операции (например възстановяване на такси)
– Информация за попечителите на непълнолетни: име и фамилия на настойника, пол, ЕГН, дата на раждане, адрес на пребиваване, телефон за контакт / мобилен телефон, имейл адрес за връзка. Данните се използват за извършване на редовна дейност с непълнолетни, за които други юридически или физически лица носят правна отговорност.

Eзиĸoв център „Полиглот” събира данни по следните начини:
В някой от нашите офиси
По телефона
По електронна поща
Чрез попълване на формата за контакт на https://poliglot.bg/
Инструменти на разположение чрез социалните мрежи, които обслужват Eзиĸoв център „Полиглот”.
„Полиглот” опазва поверителността на всяко лице, чиито данни се събират по който и да е от начините, споменати по-горе, и събраните лични данни се обработват съвестно. Всички събрани данни се съхраняват и се предоставят само на служители, по необходимост за изпълнение на бизнес задълженията. Всички служители и бизнес партньори на „Полиглот” отговарят за спазването на политиката за поверителност. „Полиглот” не може да използва събраните данни или да ги предоставя на трети лица без съгласието на клиента, освен ако специален закон не позволява това или е необходимо за изпълнение на договорните задължения.

БЕЗОПАСНОСТ НА СЪХРАНЯВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Личните данни могат да се съхраняват в:
Физическа форма
Електронен формат
Данните във физическа форма се съхраняват на специално проектирани места с ограничен достъп и са достъпни само за оторизирани лица с цел защита на данните. Електронните данни се съхраняват в специална информационна система за съхранение и обработка на данни в съответствие с бизнес дейностите на „Полиглот”. Достъпът до данни от страна на служителите на „Полиглот” е ограничен до лицата, чиито данни се изискват за извършване на редовна бизнес дейност.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„Полиглот” придава голямо значение на защитата на събраните лични данни и предприема всички възможни стъпки, за да защити данните от неразрешен достъп или използване от неразрешени лица. Всички служители на „Полиглот” са длъжни да зачитат принципите за защита на личните данни, да предприемат подходящо обучение за събиране, обработка и защита на личните данни и да подпишат писмена декларация за задължението да пазят лични данни.
Всички мерки, които „Полиглот” предприема за целите на защитата на личните данни, са хармонизирани с:

Закон за защита на личните данни
Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR)
Директивата на ЕС за защита на данните (DPD)

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всяко лице има право да поиска от упълномощено лице на „Полиглот”, да получи достъп до личната си информация и да допълва, модифицира, изтрива и т.н. При установяване на неверни лични данни, „Полиглот” може да актуализира данните по искане на потребителя.

В случай че дадено лице поиска прекратяване на обработката или заличаването на личните си данни, то може да уведоми служителите на „Полиглот” по следните начини:
Електронно съобщение на адрес office@poliglot.bg
По пощата на адрес, ул. Стефан Караджа 7, вх. В, ап. 22, град София 1000
Чрез подаване на писмено искане лично в офиса ни на адрес ул. Стефан Караджа 7, вх. В, ап. 22, град София 1000
В случай на такова искане, „Полиглот” ще изтрие от записите си номерата за контакт на телефон и мобилен телефон, имейл адрес. Всички други данни са необходими за изпълнение на бизнес задълженията (например: издаване на копие от удостоверението по искане на потребителя, издаване на удостоверения за завършване на курса и т.н.) и в определени случаи те трябва да се съхраняват в архивите за спазване на законови задължения. Оставащата лична информация ще бъде съхранявана изключително за посочените цели.

НАРУШАВАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всяко лице, което вярва, че едно от правата, гарантирани от Закона за защита на личните данни е било нарушено, има право да подаде искане за установяване на нарушение на правата си до Агенцията за защита на личните данни.
В случай на евентуално нарушение на поверителността на данните от системата ни, или някой от нашите партньори, „Полиглот” ще информира за инцидента всички заинтересовани лица и компетентни органи в рамките на 72 часа след установяване на нарушението, както и ако е очевидно от нарушението, кои са изложените на опасност данни, от които може да се определи самоличността на собственика.

КОМУНИКАЦИЯ ИЗВЪРШВАНА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА (имейл)
„Полиглот” използва събрани имейл адреси като редовна форма на комуникация с клиентите и учениците си. Комуникацията чрез електронна поща се осъществява чрез Simple Main Transfer Protocol (SMTP). Нашите SMTP сървъри са защитени с TLS (понякога наричан SSL), което гарантира, че съдържанието на електронната поща е шифровано чрез SHA-2, 256-битова криптография, преди да бъде изпратена през Интернет. „Полиглот” се ангажира с това, че електронните съобщения няма да бъдат прехвърляни на трети лица, освен в случаите, когато закона го изисква или е необходимо за изпълнение на договорни задължения.
Всички комуникации чрез електронна поща, които служат за целите на обичайната дейност (комуникация, свързана с курсовeте, комуникация за финансови задължения, информация за съществени промени и актуализации, генериране на потребителски акаунти за достъп до информационни системи на Amber и др.), се считат за необходими за осъществяване на дейността на „Полиглот”.
„Полиглот” може да използва събрани имейл адреси за промоционални цели като изпращане на бюлетини, изпращане на уведомления за нови услуги и продукти, изпращане на информация за събития и промоции и др. „Полиглот” се ангажира да използва имейл адрес за комуникация с рекламна цел само в случаите, когато дадено лице изрично е дало разрешение за този начин на използване на имейл адреса.

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Това изявление може да бъде изменяно периодично в съответствие със законодателната рамка и / или развитието на отрасъла. „Полиглот” не е задължен да уведомява лично всеки клиент за промени в тази декларация, но самото изявление ще бъде актуализирано на уебсайта www.poliglot.bg. Препоръчваме на всички клиенти периодично да проверяват посочения уебсайт, за да се информират за всички промени в Декларацията за защита и обработка на личните данни.