За контакти с езиков център Полиглот 02 981 59 45, 0879 039 860
Представи си, че откриеш вълшебната лампа на Аладин и от нея изскача всемогъщ дух. Искаш да ти изпълни всички желания, но уви не говориш арабски. Какво правиш?! Учиш чужди езици в Езиков център "Полиглот"!

Езикови курсове – Немски Език


Schritte A1.1

В тази първа книга ще научите как да представяте себе си , сред приятели и в бизнес среда. Ще усвоите умението да водите елементарни диалози в ресторант, на пазар, времето, на кино и т.н.

Граматиката обхваща:

местоимения ( лични, притежателни)
най-важните предлози
главни видове конструкции
минало време
основна падежна форма

Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

Schritte A1.2

Тази книга е продължение на А1.1 която извежда учащия до ниво А1 по европейската езикова рамка. В тази книга се разглеждат теми за спорта, пътуване и бизнес сделки.

Граматиката обхваща:

образуване на съществително име
минало несвършено време
предлози за време и място
притежателни местоимения
модални глаголи
заповедна фрома на глаголите
степенуване на прилагателни
глаголи с дателен падеж

Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

Schritte A2.1

В тази част на учебника се усвоява воденето на разговор на по-задълбочени теми с повече детайли.

Граматиката обхваща:

минало свършено време, делими и неделими глаголи
съществителни в родителен падеж
изявително наклонение на sollen
причастия за място
предложи с винителен и дателен падеж
възвратни глаголи
рекция на глаголите
минало свършено време на глаголите

Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

Schritte A2.2

В тази част на учебника се усвоява воденето на разговор на по-задълбочени теми с повече детайли.

Граматиката обхваща:

страдателен залог
наклонение на глагола
склонение на прилагателното
сравнителна и превазходна степен на прилагателните
предлози
индиректни въпросителни изречения
преговор

Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

Schritte B1.1

Тази книга дава възможност на учащите да говорят в нереално време ( ‘бих могъл’) както и да съставят сложни второстепенни изречения.

Граматиката обхваща:

родителен падеж
страдателен залог с модален глагол
предлози в родителен падеж
второстепенни изречения
инфинитив с zu
конюнктив ( изявително наклонение)

Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

Schritte B1.2

Тази книга започва подготовката за Zertifikat Deutsch като включва много преговорни упражнения и примерни тестове за изпита.

Граматиката обхваща:

бъдеще време
преговор с разширения на подчинени изречения
страдателен залог в минало свършено и минало несвършено време
преговор на склоненията на прилагателните
склонение на съществителното

Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

За повече информация, може да се свържете с нас.